Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Stanovy KVVV Praha

                 

                                                                                                                     

STANOVY SPOLKU

KLUB vojenských VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PRAHA, z.s.


Článek I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

„Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s.“ (dále jen KVVV Praha), sdružuje vojenské veterány výsadkových jednotek ve výslužbě, v záloze, v aktivní záloze a všechny příznivce vojenských výsadkových jednotek.

Členství v KVVV Praha je dobrovolné. KVVV Praha je řízen a pracuje v souladu s čl. 24 výnosu MO ČR č. 51 ze dne 4. října 1994.

Klub spolupracuje s MO ČR a Generálním štábem AČR, se kterými a v jejichž prospěch svoji veřejně prospěšnou činnost vede.

Klub je samosprávnou, dobrovolnou nepolitickou a neziskovou organizací.

Sídlo KVVV Praha: Čínská 1945/35, 160 00 Praha 6, IČ: 26644231.

Znakem klubu je platný výsadkový odznak čs. parašutistů, který obklopuje název KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ a na spodní části odznaku je nápis PRAHA.

Razítko – obsahuje název a místo klubu a stylizovaný (zjednodušený) znak klubu.Článek II.

HLAVNÍ ČINNOSTI A CÍLE KLUBU

Cílem hlavní činnosti klubu je sdružovat bývalé příslušníky výsadkových jednotek a příznivce výsadkového vojska, upevňovat kamarádství druhů ve zbrani, pěstovat tradice a rozvíjet historické povědomí o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích, rozvíjet odkaz výsadkářů bojujících i padlých ve II. světové válce, shromažďovat památky a informace o této době a činnosti a uchovávat je.

Propagovat a šířit tradice výsadkových jednotek, probouzet úctu k minulosti i současnosti ve vztahu jak k výsadkovým jednotkám, tak armádě ČR.

Cílevědomě podporovat a pěstovat dobré vztahy mezi armádou a obyvatelstvem.

Cíle činnosti klubu je dosahováno vnitřní klubovou činností členů klubu, pořádáním přednášek, besed, výstav, edicí klubového časopisu ale i jiných společenských akcí na veřejnosti a pro veřejnost. Členové klubu sbírají a shromažďují dokumenty a materiál vojenského i nevojenského charakteru dokumentující činnost vojenských výsadkových jednotek za války i v poválečné době. Činnost klubu je provozována také ve spolupráci a součinnosti s jinými regionálními organizacemi sdružujícími veterány výsadkových jednotek, především s organizací KVV v Prostějově, kterou považujeme za organizaci v našem hnutí za

vedoucí, ale také s Československou obcí legionářskou a Svazem bojovníků za svobodu, jejichž ideály jsou nám obzvláště blízké.Článek III.

ČLENSTVÍ V KLUBU

KVVV Praha sdružuje vojenské výsadkové veterány – bývalé příslušníky výsadkových jednotek ve službě, výslužbě, v záloze, v aktivní záloze a výsadkové veterány – vojenské i sportovní parašutisty a příznivce vojenských výsadkových jednotek a parašutizmu.

Veteránem výsadkových jednotek je ten, kdo vykonával vojenskou službu u výsadkových jednotek ČSLA, ČSA nebo AČR a současně v této službě prokazatelně absolvoval výsadkový výcvik a prováděl seskoky padákem. Výsadkovým veteránem jsou ostatní členové Klubu.

Členství v klubu je dobrovolné a na členství v Klubu není právní nárok.

Řádným členem klubu se může stát občan České nebo Slovenské Republiky, který splňuje podmínky uvedené v prvním odstavci a podá písemnou přihlášku. Přijetí schvaluje nejbližší členská schůze, na které se uchazeč představí. Poté zaplatí členský příspěvek a je zaregistrován do klubové evidence.

Členství v Klubu zaniká vystoupením z klubu, úmrtím, nezúčastní-li se člen po dobu dvou let žádné z aktivit klubu a neplatí členské příspěvky, nebo nezaplatí členské příspěvky ani v náhradní lhůtě. Členství zaniká také zrušením Klubu.

Za hrubé porušení stanov a organizačního řádu může být člen členskou schůzí vyloučen.

Čestný člen klubu: Klub může mít podle rozhodnutí členské schůze také čestné členy, čestného předsedu klubu a čestné členy výkonného výboru. Čestný člen může být současně i řádným členem Klubu.

Klubovým stejnokrojem je jednořadové tmavě modré sako, šedé kalhoty, černé polobotky, bleděmodrá košile, tmavě modrá vázanka, červený baret se znakem KVVV Praha, nebo vojenský stejnokroj, pokud jej má člen povolený nosit podle vojenských předpisů.

Klubový stejnokroj se doporučuje nosit při slavnostních, pietních a jiných významných událostech oficiálního charakteru.

Členové klubu se oslovují kolego, kolegyně a v klubové činnosti si mohou tykat. Jednacím jazykem je čeština a slovenština.

VEDENÍ SEZNAMU ČLENŮ:

Seznam řádných členů klubu v abecedním pořádku vede průběžně sekretář klubu v elektronické a písemné formě. Seznam je přístupný pouze členům výkonného výboru.

Do seznamu členů Klubu se zapisuje příjmení a jméno s uvedením titulu, případně dosažené vojenské hodnosti, datum narození, čísla osobního telefonního a e-mailového spojení, adresa bydliště a rok vstupu do Klubu.

Čestní členové Klubu a Zasloužilí členové klubu jsou vedeni v seznamech Klubu jako první a po celou dobu existence Klubu.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU

Řádný člen Klubu:

PRÁVA:

a) volit a být volen do všech orgánů, které klub zřizuje, nebo do nich deleguje

b) zúčastnit se všech akcí pořádaných klubem

c) zúčastnit se všech jednání výkonného výboru o své osobě a jednání, na kterých chce předložit své návrhy výboru

d) navrhovat a doporučovat výboru formy a způsoby zlepšení činnosti ve všech oblastech práce sdružení

e) využívat výhod podle zásad výnosu MO ČR č. 51/94

POVINNOSTI:

a) podle svých možností a zdravotního stavu se aktivně účastnit akcí pořádaných klubem

b) upevňovat kamarádství a soudržnost mezi členy klubu, aktivně se podílet na

shromažďování historických materiálních artefaktů i duchovních tradic, poskytovat materiály do kroniky klubu

c) platit stanovený členský příspěvek na kalendářní rok.

Čestný člen Klubu:

PRÁVA:

a) zúčastnit se všech akcí pořádaných klubem, včetně členských schůzí

b) zúčastnit se jednání výkonného výboru

c) navrhovat a doporučovat výboru formy a způsoby zlepšení činnosti ve všech oblastech práce spolku

POVINNOSTI:

S čestným členstvím v Klubu vojenských výsadkových veteránů nejsou spojeny žádné povinnosti. Čestný člen Klubu neplatí členské příspěvky a nemá právo volit a být volen do orgánů klubu, pokud není současně i řádným členem, který platí příspěvky.

Výbor může za zvláštních okolností čestnému členovi, který je současně i řádným členem, prominout placení členských příspěvků.

OCENĚNÍ ČLENŮ

K ocenění zásluh členů Klubu zřídil Klub vojenských výsadkových veteránů Praha:

Pamětní medaili ve třech stupních – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Toto ocenění se uděluje podle samostatně zpracovaných „podmínek udělení“ a uděluje jej výbor Klubu.

Pamětní medailí může být oceněn i člen jiného Klubu výsadkových veteránů, nebo jiná osobnost, či organizace, významně se podílející na práci v této zájmové oblasti.

Druhým oceněním, výhradně pro členy Klubu podílející se významně a dlouhodobě na činnosti klubu, je udělení titulu „Zasloužilý člen Klubu VVV Praha“. S titulem nejsou spojena žádná práva, ani povinnosti.


Článek IV.

ORGANIZACE KLUBU A JEHO ORGÁNY

Klub VVV Praha, z.s., je korporátní právnická osoba, kterou tvoří společenství nejméně tří členů.

Nejvyšším orgánem Klubu je Členská schůze Klubu.

Statutárním orgánem Klubu je Výkonný výbor.

Statutárním zástupcem Klubu je předseda a místopředseda Klubu

Kontrolním orgánem Klubu je Kontrolní komise

ORGÁNY KLUBU

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE A ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU

Výroční členská schůze jako vrcholný orgán rozhoduje o všech důležitých činnostech Klubu, zejména:

a) volí předsedu a místopředsedu klubu

b) volí členy výkonného výboru klubu

c) volí Kontrolní komisi

d) schvaluje a mění stanovy klubu

e) schvaluje zprávu o činnosti klubu za uplynulý rok

f) schvaluje zprávu výkonného výboru o hospodaření v uplynulém roce s vyjádřením kontrolní komise

g) schvaluje účetní závěrku Klubu za kalendářní rok

h) schvaluje plán činnosti a rozpočet na další rok

i) stanovuje výši členského příspěvku

j) přijímá a vylučuje členy klubu

k) rozhoduje o zániku klubu

Výroční členská schůze se koná jedenkrát za rok, po skončení kalendářního roku, a má slavnostní charakter. Termín konání je zakotven v plánu činnosti klubu na kalendářní rok, který každý člen obdrží v písemné formě. V termínu 7 až 14 dní před jejím konáním jsou členové klubu zpravidla upozorněni elektronicky (e-mail, SMS) s uvedením přesného místa a času zahájení schůze a dalších nezbytných údajů.

Členskou chůzi Klubu svolává výbor podle potřeby, zpravidla dvakrát za rok, jako pracovní shromáždění určené ke koordinaci práce a informovanosti členů. Program jednání stanovuje výbor, přičemž na program může být v případě

potřeby zařazen kterýkoliv bod vyjmenovaný v předchozí části – „Výroční členská schůze“. Z hlediska rozhodovacích pravomocí jsou oba typy schůzí rovnocenné.

Výroční členská schůze i členská schůze se řídí stejnými pravidly.

Schůze je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina řádných členů. K rozhodnutí o schválení bodů a) až i), postačuje prostá většina přítomných. O vyloučení člena Klubu rozhoduje většina všech řádných členů Klubu a o zániku klubu musí rozhodnout nejméně 75 % všech řádných členů Klubu. Každý řádný člen Klubu má jeden hlas.

V případě, že se schůze zúčastní méně než 50 % členů klubu s hlasovacím právem, je možné na neusnášení schopné schůzi jednat a hlasovat o otázkách které vyžadují hlasování s tím, že ostatní členové, nejméně však do počtu více než 50% všech členů, budou hlasovat v termínu do tří týdnů (21 dnů) korespondenčně a teprve poté, bude-li hlasování platné, vstoupí v platnost. Písemný doklad o hlasování se zakládá na dobu jednoho roku.

Pokud se ani korespondenčního hlasování nezúčastní dostatečný počet členů, (ve stanoveném termínu neodpoví písemně, osobně, nebo elektronicky), svolá výbor náhradní členskou schůzi, která se musí konat nejdéle do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze. Na náhradní členské schůzi se jedná pouze o záležitostech zařazených v programu předchozí schůze, schůze je usnášení schopná za účasti jakéhokoliv počtu členů a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

Na první členské schůzi v daném roce členové vezmou na vědomí daňové přiznání KVVV Praha za předchozí rok.

VÝKONNÝ VÝBOR

Výkonný výbor je orgán, který za řízení předsedy klubu organizačně zabezpečuje činnost klubu.

Výkonný výbor má 9 (devět) členů a je volen členskou schůzí na dobu 5 (pěti) let.

Výkonný výbor vede předseda klubu a místopředseda klubu a má dalších 7 (sedm) členů výkonného výboru, jimž jsou funkce a kompetence přiděleny konsensem na první výborové schůzi. Předseda a místopředseda jsou voleni do uvedených funkcí přímo, ostatní jako členové výboru.

Kompetence a povinnosti členů výkonného výboru jsou uvedeny v organizačním řádu.

Výbor se schází podle potřeby, zpravidla deset až dvanáct krát za rok a tyto termíny jsou uváděny v ročním plánu činnosti organizace. Termíny mimořádných výborových schůzí, které svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda klubu, se z časových důvodů nezveřejňují.

PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU

Předseda a místopředseda klubu jsou statutárními zástupci Klubu. Jsou voleni členskou schůzí přímo, rovněž na dobu 5 (pěti) let. Opakovaná volba je možná.

Jménem klubu jedná a samostatně podepisuje předseda klubu.

Místopředseda klubu zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Jedná a podepisuje za klub samostatně v nepřítomnosti předsedy, nebo z jeho pověření. Pověřit jednáním za klub může předseda klubu i dalšího člena klubu písemným zmocněním s uvedením doby zmocnění a oblasti jednání.

KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je tříčlenná a je volena na dobu 5 (pěti) let. Komise dohlíží na to, zda jsou záležitosti klubu řádně vedeny, stanovy Klubu a příslušná ustanovení Občanského zákona v platném znění dodržována. Její povinností je také provést za účetní rok nejméně dvě kontroly hospodaření a ověřit zprávu výboru o hospodaření přednášenou na členské schůzi.

Předsedu kontrolní komise volí členská schůze přímo.

Opakovaná volba je možná.

KOOPTOVANÝ ČLEN

V případě, že zvolený člen výkonného výboru, nebo Kontrolní komise během volebního období nechce (odstoupí), nebo nemůže vykonávat funkci, do které byl zvolen, Výkonný výbor může kooptovat nového člena daného orgánu. Nový člen se ujme výkonu funkce bezprostředně po kooptaci, kterou schválí nejbližší členská schůze. Pokud neschválí, proběhne volba jiného navrženého kandidáta.

ORGANIZACE.

Kromě výroční členské schůze a řádné členské schůze se členové setkávají na klubových setkáních a v pracovních a zájmových sekcích, sloužících pro klubové vyžití, plánování činnosti a naplňování poslání klubu. Vedoucí sekce jmenuje výkonný výbor na návrh členů sekce. Zpravidla a podle zájmu se zřizují sekce historická, střelecká a sportovní a parašutistická. Jejich členové pak reprezentují Klub, který jim na tuto reprezentaci podle možností přispívá.


Článek V.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ KLUBU

Klub je neziskovou právnickou osobou. Majetek Klubu může být využit výhradně ve prospěch cílů a hlavní činnosti Klubu. Hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem.

Klub se ve svém hospodaření řídí platnými zákony a předpisy, zejména zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. Účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví, vede peněžní deník, knihu závazků a pohledávek a bankovní účet.

Finanční prostředky klub získává:

a) z členských příspěvků

b) z grantů MO ČR a dalších grantových zdrojů, pokud je získá

c) z darů, odkazů a subvencí

d) z dalších aktivit klubu směřujících k zajištění činnosti klubu.

Takto získané prostředky jsou využívány k financování aktivit Klubu v souladu se Stanovami klubu a obecně závaznými předpisy.

Za hospodaření a majetek klubu odpovídá výkonný výbor klubu, který jeho správou pověří jednoho člena výkonného výboru, nebo jiného člena klubu (hospodáře). Výbor současně jmenuje také pokladníka, který rovněž nemusí být členem výboru.

O použití získaných finančních a jiných prostředků rozhoduje výroční shromáždění schválením plánu činnosti a rozpočtu klubu na rok. O konkrétním využití co do výše a doby v jednotlivých případech rozhoduje výkonný výbor, v neodkladných případech předseda nebo místopředseda klubu sám.


Článek VI.

ZÁNIK KLUBU, MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Klub zaniká: Dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem; Pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení Klubu ve smyslu § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

O zániku Klubu rozhoduje členská schůze většinou 75 % všech členů. Rozhodne-li členská schůze o zániku Klubu tak, že současně určí právního nástupce Klubu, přecházejí veškerá práva a závazky a veškerý majetek na určeného právního nástupce ke dni, uvedeném v rozhodnutí členské schůze o zániku Klubu.

V případě zániku Klubu bez právního nástupce jmenuje členská schůze likvidátora Klubu, jehož povinností je vypořádat závazky Klubu. Po vypořádání všech závazků Klubu se zbývající majetek Klubu rozdělí mezi členy Klubu podle rozhodnutí členské schůze Klubu.

Činnost likvidátora vykonává Výkonný výbor.

Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace a majetkovém vypořádání sestaví Výkonný výbor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace (likvidačního zůstatku), mezi členy Klubu a tuto zprávu a návrh předloží ke schválení členské schůzi.Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy jsou platné a účinné podle nového zákona ode dne jejich schválení členskou schůzí Klubu vojenských výsadkových veteránů dne 12.6.2021.

Klub je zřízen na dobu neurčitou.

Pravidla jednání klubu a jeho orgánů, uchovávání a práce s osobními daty a dalšími informacemi, určuje organizační a jednací řád klubu. Organizační a jednací řád schvaluje výkonný výbor a podepisuje předseda klubu.

Součástí tohoto řádu jsou seznamy členů podle registrace.

Klub vojenských výsadkových veteránů Praha vznikl v r. 1993 a posléze byl registrován na MV ČR dne 21. 10. 2003 pod č.j. VS/1-1/55 298/03-R jako občanské sdružení.

V souladu s novým Občanským zákoníkem, platným od 1.1.2014, se transformoval v „zapsaný spolek“, v názvu zapisovaném jako „z.s.“, plným názvem „Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s.“, ve zkratce „KVVV Praha, z.s.“, zapsaný 1.1.2014 pod spisovou značkou L 14120 u Městského soudu v Praze.

Případné další změny a doplňky těchto stanov podléhají schválení členskou schůzí.

V Praze dne 12. června 2021

Podepsáni vlastnoručně:

Předseda výkonného výboru: doc. Ing. Pavel GAVLAS, CSc.

Místopředseda výkonného výboru: Pavel Břesk