Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Historie KVVV Praha

KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PRAHA,

zapsaný spolek

Historie vzniku hnutí výsadkových veteránů v bývalém Československu začíná v Prostějově. Tam počátkem devadesátých let minulého století založili vysloužilí výsadkáři Klub důchodců při VÚ 8280 v čele s Láďou Opletalem. Členství v klubu nabídli všem výsadkovým veteránům v celé republice. Brzy klub přesáhl počtu sto členů. Kromě bývalých vojáků z povolání se stali členy klubu i výsadkoví záložníci z.s., sportovci a příznivci.

Oficiálnímu ustavení pražské odbočky KVV předcházelo občasné setkávání veteránů žijících v Praze na různých besedách.  K založení našeho místního klubu došlo ve druhé polovině roku 1993, stále ještě jako odbočky KVV Prostějov. Samostatným se stal klub v roce 2003 kdy byl zaregistrován na MV ČR jako občanské sdružení KVV Praha. O dva roky později byl název klubu upraven na Klub "vojenských" VV (KVVV). V roce 2016 byl přeregistrován u Krajského soudu Praha na zapsaný spolek.

 Zakládajícími členy byli kol. V. Koutecký, K. Kuba a J. Šolc a jiní. Klub sdružuje bývalé výsadkáře bez ohledu na hodnosti a dříve zastávané funkce. Jeho členy jsou i příslušníci civilních branných organizací působících v oblasti parašutismu, mezi nimi také 8 žen (přebornice v seskoku padákem a instruktorky výsadkové přípravy branců). Mezi členy klubu bylo registrováno 8 generálů (P. Gavlas, P. Krajčovič, T. Sedláček, J. Kozojed, V. Tomalík, K. Kuba, J. Mrázek, P. Vrlík).  Řada členů v minulosti významně ovlivňovala vznik a vývoj výsadkového vojska (V. Mrázek, K. Rusnák, P. Benedikt, M. Juříček, M. Kňourek, V. Koutecký, K. Kuba, M. Rezler, J. Müller a jiní). Mezi významné členy patřil také kolega J. Šolc, autor 26 knih s vojenskohistorickou tématikou. Členem jsou také významní para sportovci: zasl. mistr. sportu S. Lacina, J. Urban, R. Čermáková aj.

Klub spolupracuje s veteránskými kluby v Prostějově, Plzni, Liberci, Písku, Brně, Holešově, Zlíně, Hradci Králové a ve SR v Bratislavě, Žilině, Prešově a s dalšími armádními veteránskými kluby.

Dnes má náš klub 75 členů. Má svůj znak, klubovou vlajku, Stanovy klubu a Organizační řád. Činnost klubu řídí výkonný výbor v čele s předsedou, volených na tři roky. Klub vydal „Pamětní medaili“ KVV Praha (bronzová, stříbrná a zlatá).

Od svého založení neměl klub vlastní zázemí. Aktivity členů a výboru se uskutečňovaly v různých veřejných armádních institucích. Několik let sdílel klubovnu se SDaP AČR. V současné době využívá, díky péči AČR, vlastní klubovnu kde je uložen archiv, kronika klubu a klubová knihovna. Kromě to využívá dvě hodiny v týdnu i armádní střelnici.

Z kvantitativního hlediska patří náš klub k těm početnějším.  Není tomu tak již z hlediska aktivity, měřeno počtem organizovaných akcí a především účastí našich členů na nich. Z hlediska demografického složení patří náš klub mezi nejstarší. Průměrný věk našich členů dosahuje 73 roků. Dvě třetiny členů jsou ve věkové kategorii mezi 76 a 90 léty.

Cílem činnosti klubu je sdružovat bývalé příslušníky výsadkových jednotek a příznivce výsadkového vojska, upevňovat kamarádství druhů ve zbrani, pěstovat tradice a rozvíjet historické povědomí o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích, rozvíjet odkaz výsadkářů bojujících i padlých ve II. světové válce, shromažďovat památky a informace o této době a činnosti a uchovávat je. Propagovat a šířit tradice výsadkových jednotek, probouzet úctu k minulosti i současnosti ve vztahu jak k výsadkovým jednotkám, tak armádě ČR.

 Klub kromě jiného se podílí každoročně, v součinnosti s Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a GŠ AČR, na organizaci setkání veteránů v rámci pietního aktu k uctění statečného boje skupiny ANTHROPOID u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze a u pomníku čs. parašutistů v Praze - Dejvicích.

Klub inicioval a organizačně se podílel na uskutečnění slavnostní vzpomínkové akce k 50. výročí založení Pěšího praporu 71 „československých parašutistů“ v říjnu 1997 ve Vyškově (vydána medaile "Meče armády hrot"). V roce 2OO2 uspořádal spolu s GŠ AČR mezinárodní seminář k 6O. výročí  ukončení bojové činnosti skupinou ANTHROPOID, kterého se zúčastnilo 250 veteránů, zástupců výsadkových jednotek AČR a zahraniční delegace Anglie, Francie, Polska,  Ruska a Slovenska. Při té příležitosti zpracoval historickou publikaci "Paradesantní jednotky meče armády hrot a pamětní odznaky.

V roce 2005 založil klub tradici Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska generálů Palečka a  Krzáka a plk. Černoty a organizoval jeho 1. a 2. ročník.

Dílem pražského klubu byla publikace „Výsadkáři 60 let v čele armády“, a obrazová putovní výstava o historii a vzniku výsadkového vojska, která byla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem AČR instalována v Chrudimi k  6O.výročí jeho vzniku.

Členové klubu se autorsky podíleli na zpracování publikace dr. Bílka Ve vzduchu, na zemi i ve vodě, která mapuje historii a současnost výsadkového vojska.

Součástí klubu je Para sekce ÚDA, která byla zřízena při tělovýchovném oddělení ÚDA Praha. Může se chlubit ustavujícím rekordem v seskoku družstva žen s okamžitým otevřením padáků z výšky 456O metrů v roce 1955. Sekce má 17 členů, kteří k 5O. výročí svého trvání sepsali a vydali Almanach vzpomínek.

V září 2009 klub organizoval v Praze-Letňanech, v součinnosti s Aeroklubem ČR, Oslavu k 60. Výročí civilního a sportovního parašutismu. K dvacátému výročí založení klubu vydali autoři J. Hanák a V. Suchomelová pamětní publikaci: "KVVV Praha - 20 let 1993-2013.

Výbor klubu organizuje v roce 3-4 členské schůze a každý měsíc pravidelné neformální „potlachy“ členů klubu.

Členové klubu se zúčastňují seskoků padákem paraveteránů, podílejí se na organizaci branných a sportovních akcí, vzpomínkových a pietních událostí a výchovných besed s mládeží.

Ke zvlášť oblíbeným každoročně organizovaným akcím patří "Akce Ještěd" kde mohou účastníci střílet z různých zbraní, naučit se sebeobranným technikám a poznat zajímavosti kraje. K dalším bezesporu patří "Akce Brdy" spojenou s návštěvou míst činnosti partyzánů za II.SV s procházkou v nádherné neposkvrněné přírodě.

V posledních několika letech jsou přijímáni do klubu noví aktivní členové podstatně mladších ročníků což zabezpečuje budoucnost klubu.