Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Členové výborup

Předseda Klubu (současně předseda výkonného výboru): 

Kol. PAVEL GAVLAS


· je statutárním představitelem klubu, a zastupuje KVVV na veřejnosti a řídí výkonný výbor

· v souladu s usnesením výkonného výboru ukládá úkoly jeho členům, kontroluje jejich plnění a koordinuje práci výboru

· schvaluje program jednání výboru, řídí výborové schůze a navrhuje program členských schůzí, který schvaluje výbor

· navrhuje plán činnosti klubu na rok a koordinuje zpracování výroční zprávy

· udržuje osobně a písemně styk s předsedou KVV Prostějov, s KVV SR, s GŠ AČR, s MO ČR, odborem pro válečné veterány a vojenské důchodce, s předsedou SDaP AČR, předsedou ČsOL a dalších místních klubů KVV v ČR

· má podpisové právo k bankovnímu účtu KVVV, dvakrát ročně kontroluje finančně-ekonomického tajemníka a vedení účetní evidence, podle potřeby schvaluje výdajové a příjmové doklady,

· zabezpečuje úpravy Stanov klubu a Organizačního řádu, včetně oznámení na KS

· zabezpečuje styk s AČR a informuje o připravovaných koncepcích AČR se zaměřením na výsadkové útvary


Místopředseda Klubu (současně 1. místopředseda výkonného výboru):

 Kol. PAVEL BŘESKÝ


· napomáhá předsedovi v plnění jeho funkce a v nepřítomnosti ho zastupuje

· má podpisové právo ke klubovému bankovnímu účtu a podílí se na kontrole stavu účetnictví společně s předsedou

· vyhledává a spolupracuje se sponzory

· předkládá návrhy na způsob ocenění spolupráce s ostatními kluby (pamětní listy, čestná uznání apod.)

· podílí se po organizační stránce na zpracování časopisu „Padáček“

· navrhuje účast členů na akcích KVV v ČR a na pietních akcích

· sleduje aktivity členů Klubu v oblasti parašutizmu a navrhuje rozsah jejich podpory Klubem.

· kontroluje práci s osobními daty podle směrnice GDPR

· společně s předsedou udržuje styk s ostatními regionálními KVV a dalšími institucemi, se kterými Klub spolupracuje a kooperuje.
d

Tajemník Klubu (personální otázky, administrativa, archivnictví):

 Kol. DAVID VRATISLAVSKÝ


· připravuje návrh programu jednání výboru a členských schůzí

· podle pokynů předsedy (místopředsedy) připravuje materiály pro jednání výboru

· pořizuje zápisy z jednání výboru a členských schůzí

· vede personální evidenci členů klubu, členské přihlášky a osobní dotazníky v souladu se zákonem

· zajišťuje informovanost výboru a členů klubu o činnosti Klubu (účast na schůzích a jiných akcích), navrhuje místopředsedovi (výboru) možnou účast našich členů

· předkládá výboru návrhy na udělení klubových vyznamenání (pamětní medaile KVVV Praha, pamětní medaile a zlatého odznaku KVV ČR), zajišťuje blahopřání při významných společenských událostech a osobních životních jubileích členů klubu, uschovává pamětní medaile KVVV Praha; rozesílá blahopřání jménem Klubu

· vede evidenci o udělení klubových vyznamenání (pamětních medailích KVVV Praha, KVV ČR a zlatého odznaku KVV ČR a dalších, vede přehled o životních jubileích předsedů ostatních KVV, včetně KVV SR a dalších významných představitelů organizací a institucí (jako např. NGŠ, předsedové ČSBS, ČSoL apod.)

· vede archiv klubu v písemném, resp. v digitálním formátu, audiovizuální záznamy (foto, audio, video) a klubovou knihovnu

· organizuje práci s osobními daty podle směrnice GDPR, nebo jiného nařízení vlády a dbá na jejich dodržováníSprávce majetku: 


· vede materiálovou evidenci klubu,

· spravuje, eviduje a uchovává drobný HIM, včetně kancelářské techniky; spolupracuje s finančně – ekonomickou tajemnicí Klubu

· spravuje, eviduje a uchovává drobný movitý majetek klubu

· organizuje pravidelné inventury majetku klubu a vypůjčeného majetku v klubovně výboru klubu. Vede knihu inventur.

· plní operativní úkoly podle pokynů předsedy (místopředsedy) klubu a usnesení výboru


Libor


Člen výboru: odpovědný za kulturní, společenské a sportovní aktivity:

Kol. LIBOR PLACHKÝ

· navrhuje, organizuje a koordinuje kulturní a společenské aktivity pro členy klubu, včetně mimopražských (návštěva památek, výstav, společných zájezdu apod.)

· podporuje a zabezpečuje společenské aktivity mezi jednotlivými kluby ČR i SR

· organizuje sportovní aktivity Klubu, včetně seskoků padákem v součinnosti s místopředsedou Klubu

· spolupracuje s kronikářem klubu na dokumentaci z akcí

· ve spolupráci s MÚ Praha 6 organizuje Klubový pietní akt 11.11. v Technické ulici

· zajišťuje položení květin u busty gen. Sedláčka

· plní operativní úkoly podle pokynů předsedy (místopředsedy) klubu a usnesení výboruČlen výboru: odpovědný za vztahy s veřejností a PR: 

   Kol. MILAN KREJZA


· vede propagaci Klubu na veřejnosti, získává podporovatele a sponzory

· pořizuje a vede záznamy o společenských setkání členů klubu a distribuuje fotografie,

· zabezpečuje fotografickou a video dokumentaci aktivit klubu,

· vede webové stránky Klubu

· je redaktorem Padáčku a zabezpečuje distribuci “Zpravodaje“ a „Padáčku“ členům klubu a rozeslání ostatním KVV, včetně SR

· vede kroniku KVVV Praha

· plní operativní úkoly podle pokynů předsedy (místopředsedy) klubu a usnesení výboru


Člen výboru:  Finančně - ekonomická tajemnice

  Kol. KARMELA ŠTRAJTOVÁ


· spravuje peněžní fond klubu a vede účetní evidenci, peněžní deník, knihu závazků a pohledávek (účetní doklady)

· na základě ročního plánu činnosti navrhuje rozpočet

· zabezpečuje výběr členských příspěvků

· proplácí schválené aktivity klubu

· před ČS předkládá výboru krátkou písemnou zprávu o hospodaření a stavu finančních prostředků, před VČS úplnou výroční zprávu o hospodaření, kterou schvaluje výbor

· má podpisové právo ke klubovému bankovnímu účtu

· zhotovuje blahopřání při významných společenských událostech a osobních životních jubileích členů, novoroční blahopřání (ve spolupráci s 1. tajemníkem)

· nejméně dvakrát ročně předkládá předsedovi (místopředsedovi) Klubu účetní knihy ke kontrole a vede o tom záznam

· spravuje, eviduje a uchovává klubové doplňky a klubový materiál (které Klub nakupuje, vyrábí a distribuuje)


Člen výboru: odpovědný za logistiku 

Kol. MILOŠ SEMORÁD


· zajišťuje místnosti a jejich úpravu pro schůzové a společenské aktivity klubu

· zabezpečuje pohoštění při společných akcích pro hosty a členy klubu

· zabezpečuje věcné a květinové dary pro delegace klubu na přátelské a pietní akce

· Je praporečníkem Klubu a pečuje o Klubový prapor

· plní operativní úkoly podle pokynů předsedy (místopředsedy) klubu a usnesení výboru

Člen výboru: odpovědný za pracovní aktivity


· zabezpečuje společensko – pracovní aktivity členů klubu

· organizačně zajišťuje pietní akci „Operace Anthropoid“

· organizuje a zajišťuje účast na dobrovolných akcích členů KVVV na pořadatelských a jiných aktivitách pro získání finančních prostředků na činnost klubu

· plní operativní úkoly podle pokynů předsedy (místopředsedy) klubu a usnesení výboru