Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Členové výboru

:


p

Předseda Klubu (současně předseda výkonného výboru): 

Kol. PAVEL GAVLAS

 

- je statutárním představitelem klubu a zastupuje KVVV na veřejnosti

- řídí a kontroluje výkonný výbor a  koordinuje jeho práci

- v souladu s usnesením výkonného výboru ukládá úkoly jeho členům a kontroluje jejich plnění

- připravuje program jednání výboru a členských schůzí

- navrhuje plán činnosti Klubu na rok a koordinuje zpracování  výroční zprávy

- řídí schůze výkonného výboru Klubu

- udržuje osobně a písemně styk s předsedou KVV Prostějov, s KVV SR, s GŠ AČR,  s MO ČR, odborem  pro válečné veterány a vojenské důchodce

- zabezpečuje styk s AČR  se zaměřením na výsadkové útvary

- má podpisové právo ke klubovému bankovnímu účtu, úkoluje a kontroluje účetní, vedení účetní evidence, schvaluje výdajové a příjmové kvitance,

 - zabezpečuje úpravy Stanov Klubu a Organizačního řádu, včetně oznámení na rejstříkový soud 

- je v kontaktu s případnými sponzory

- předkládá návrhy na způsob ocenění spolupráce s ostatními kluby (pamětní listy, čestná uznání    apod.

- je v kontaktu s ostatními kluby výsadkových veteránů ČR a SR

- je v kontaktu s organizacemi a spolky, podobného zaměřeníMístopředseda Klubu (současně 1. místopředseda výkonného výboru):

 Kol. PAVEL BŘESKÝ

 

- v plném rozsahu zastupuje předsedu KVVV. (viz. Stanovy KVVV)

- v plném rozsahu spolupracuje po vzájemné dohodě s předsedou KVVV při plnění jeho úkolů

- má podpisové právo ke klubovému bankovnímu účtu       

- řídí průběh členských a výročních schůzí Klubu

- je garantem vytváření podmínek, nutných pro činnost redakce časopisu Padáček 

- je zodpovědný za sportovní aktivity klubu
Tajemník Klubu (personální otázky, administrativa, archivnictví):

 Kol. JAN ČEJKA


- vede personální evidenci členů klubu, členské přihlášky a osobní dotazníky

- podle pokynů předsedy (místopředsedy) připravuje materiály pro jednání výboru

- zajišťuje informovanost výboru a členů Klubu (účast na schůzích a jiných akcích) a předkládá návrhy na vyhotovení  pamětních medailí a klubového odznaku

- předkládá výkonnému výboru návrhy na udělení klubových vyznamenání (pamětní medaile KVVV Praha,  pamětní medaile a zlatého odznaku KVV ČR), zajišťuje blahopřání při významných společenských událostech a osobních životních jubileích  členů Klubu, uschovává pamětní medaile KVVV Praha

- vede evidenci o udělení klubových vyznamenání (pamětních medailích KVVV Praha, KVV ČR a zlatého odznaku KVV ČR- vede přehled o životních jubileích předsedů ostatních  KVV, včetně KVV SR a dalších významných    představitelů důležitých organizací a institucí (jako např. NGŠ, předsedové ČSBS, ČSoL a pod.)

- vede archiv klubu v písemném, resp.v digitálním formátu, audiovizuální záznamy (foto, audio, video)   a klubovou knihovnu

- pořizuje zápisy z jednání výboru a členských schůzíOrganizační tajemník: 

  Kol. STANISLAV LACINA


- pro výbor zpracovává závěry vyplývající z členských schůzí a navrhuje jejich realizaci do usnesení výboru,

- zabezpečuje místnosti pro jednání výkonného výboru a pro setkání všech členů Klubu

- zabezpečuje ubytování a program při společných akcích pro hosty a členy Klubu

- zabezpečuje pohoštění při společných akcích pro hosty a členy KlubuČlen výboru: odpovědný za organizaci pracovních aktivit Klubu, praporečník:

Kol. DRAHOŇ TVRZ 

 

- zabezpečuje věcné a květinové dary pro delegace klubu na přátelské a pietní akce

- podílí se za Klub na zajištění pietní akce „Operace Anthropoid“

- plní operativní úkoly podle pokynů předsedy (místopředsedy) klubu a usnesení výboru

- organizuje a zajišťuje účast na dobrovolných akcích členů KVVV na pořadatelských a jiných  aktivitách  pro získání finančních prostředků na činnost klubuČlen výboru: odpovědný za propagaci činnosti klubu za kroniku a dokumentaci: 

   Kol. MILAN KREJZA


- spolupracuje na koncepci projevů pro vystoupení členů klubu na společenských akcích, včetně pietních aktů

- pořizuje a vede záznamy o společenských setkáních členů klubu

- vede kroniku KVVV Praha

- zabezpečuje fotografickou a video dokumentaci aktivit klubu

- spravuje webovou stránku KVVV Praha

- odpovědný redaktor Padáčku


Člen výboru:  odpovědný za kulturní a společenské aktivity klubu.

 

- navrhuje, organizuje a koordinuje kulturní a společenské aktivity pro členy klubu, včetně    mimopražských (návštěva památek, výstav, společných zájezdů apod.)


Člen výboru:  Pokladník, spolupracuje s ostatními členy výboru.

  Kol. KARMELA ŠTRAJTOVÁ


Člen výboru: odpovědný za hospodaření a evidenci klubového majetku.

  

Kol: MILOŠ SEMORÁD